Samenwerkingen

​Samenwerkingen in de zorg

Magentazorg is een sterke voorstander van samenwerken. De beste zorg leveren we samen. Samen kom je verder. Magentazorg heeft veel samenwerkingspartners, deelt haar expertise, neemt deel aan samenwerkingsverbanden en netwerken. Hier treft u onze samenwerkingspartners op een rij. 

Organisatie Onderwerp

(sub)Acute ouderenzorg

Het verbeteren van de (sub)acute ouderenzorg op regio niveau. Hierbij werken we samen in de regio Alkmaar met de Zorgcirkel, Evean, Magentazorg, Viva! Zorggroep, Geriant, Noordwest Ziekenhuisgroep en HONK.

compaan_logo 

Compaan en Magentazorg werken samen op het vlak van beeldbellen bij Zorg aan huis binnen Magentazorg.

log_waaier

Stichting De Waaier motiveert ondernemers om een actieve bijdrage te leveren aan hun maatschappelijke omgeving.​ Bedrijven doen dan klussen voor maatschappelijke organisaties, zoals voor de ouderenzorg. Denk aan het planten van bomen, schilderen, of naar de dierentuin met cliënten.

CVA eerstelijns Logo

Alle leden werken samen met passie en specifieke kennis, kwaliteit en ervaring van CVA zorg, zodat zij optimale zorg aan deze doelgroep kunnen leveren.

INKT_Logo (2)

In samenwerking met collega-thuiszorgorganisaties, worden wijkverpleegkundigen ingezet bij integrale huisartsenzorg. Doel is de huisartsenzorg te ontlasten en voor de cliënt beter passende zorg te organiseren. Hierdoor blijft de kwetsbare oudere met de juiste ondersteuning langer in de thuissituatie.
 

cva

Het Kennisnetwerk CVA Nederland faciliteert leernetwerken, Knowledge broker netwerk en leernetwerk Ketencoördinatoren, die de zorg voor mensen met een CVA/NAH verbeteren. Het biedt ruimte voor kennisverspreiding en het ontwikkelen van nieuwe kennis.


Dit is een samenwerking tussen Magentazorg, de kerkelijke instelling Sint Joseph en Kennemer Wonen op het vlak van wonen en zorg (woonvorm in de Kloosterhof met aandacht voor elkaar en zorg nabij).

KB-netwerk

Jaarlijks wordt een project opgepakt om de CVA zorg te verbeteren. Het interdisciplinair neurorevalidatie team wordt hier stap voor stap in meegenomen. Hieronder ligt het CVA kennisnetwerk Nederland.

korsakov

Het Korsakov Kenniscentrum ontwikkelt en deelt kennis over het syndroom van Korsakov. Magentazorg is aangesloten om de leefomstandigheden voor mensen met Korsakov te verbeteren.

Lerend netwerk kwaliteit t.b.v. kwaliteitsplan

Een samenwerking tussen kwaliteits- en beleidsadviseurs van Viva! Zorggroep, Evean en Magentazorg met als doel leren en verbeteren op specifieke kwaliteits en beleids onderwerpen. Het kwaliteitsplan is getoetst bij deze samenwerkingspartners. Daarnaast is het toetsen van het lerend vermogen van de organisatie ook onderdeel van dit lerend netwerk.

 

NKO

Het verspreiden van (ervarings)kennis onder zorgprofessionals in de ouderenpsychiatrie. Magentazorg draagt bij aan het project NKOP. 
In een steeds veranderende werkomgeving biedt het NKOP een basis waar professionals werkzaam in de zorg voor ouderen met psychische problemen terecht kunnen voor:
- kennisverspreiding, -overdracht en –uitwisseling;
- ontwikkeling van nieuwe kennis door praktijkonderzoek (o.a. geleverd door Trimbos-instituut);
- integratie van kennis in de praktijk door bijscholingsactiviteiten.

Netwerk Dementie_0

Door deelname aan het netwerk dementie beoogt Magentazorg verbetering van de feitelijke zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun naasten. Magentazorg participeert in het regioneel dementieplatform: Werkgroep dementievriendelijke samenleving 

Netwerk opleiden

Overlegstructuur Noord-Holland Noord, waarin er naast het strategisch HR netwerk, een strategisch opleidingsnetwerk wordt ontwikkeld. Deze laatste met als doel de (regionale) Strategische Opleidingsplanning (rSOP) en aanverwante thema’s gezamenlijk aan te pakken, ontwikkelingen te volgen en projecten te initiëren middels het formuleren van een opdracht aan tijdelijk ingestelde expertgroepen.

Logo netwerk_Noordkennemer

Het doel is de zorg voor mensen in de laatste levensfase zo goed mogelijk te organiseren. Door samenwerking met regiopartners kunnen we de palliatieve zorg in de regio verbeteren. 

Logo-Netwerk-Orthopedie

Netwerk Orthopedie is een samenwerkingsverband van de orthopedisch chirurgen van de Noordwest Ziekenhuisgroep en een groot aantal eerstelijns fysiotherapiepraktijken uit de regio’s Alkmaar en Den Helder. Netwerk Orthopedie heeft als doelstelling de behandeling van de totale heupprothese, totale knieprothese en voorste kruisbandreconstructie te optimaliseren. 

Parkinsonnet-logo

Dit netwerk heeft tot doel de beste kwaliteit van leven en de best mogelijke zorg voor iedereen die leeft met parkinson.

Logo SDV_2

Samen dementievriendelijk is een landelijke campagne om beter met dementie om te gaan. Magentazorg verhoogt via het netwerk Samen dementievriendelijk het bewustzijn in omgaan met dementie en heeft als doel om voor al haar locaties de predicatie dementievriendelijk te behalen.

sigra

Magentazorg werkt samen met SIGRA en andere spelers in de zorg en stakeholders aan goede gezondheid en welzijn in Amsterdam, Amstelveen, Diemen, Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord. Zij ontmoeten elkaar in allerlei netwerken (bestuurlijk en lerend netwerk), om over bepaalde onderwerpen te praten en activiteiten te initiëren. 

Sociale benadering Alkmaar

Sociale benadering in Egmond aan Zee en Alkmaar Hoefplan. Vanuit de Sociale Benadering wil Magentazorg de behoeften van mensen met dementie en naasten beter kunnen zien en begrijpen, om in het verlengde daarvan de juiste ondersteuning te kunnen bieden

Studio GRZ

Studio GRZ is een platform voor professionals. Studio GRZ is erop gericht om, in samenwerking en verbinding met alle betrokkenen, zoveel mogelijk kennis over de geriatrische revalidatie te delen en verspreiden. Samen met bestuurders, directeuren en managers van revalidatiecentra wordt in 'ovale tafelgesprekken' kennis en ervaringen uitgewisseld.

logo-vonk-rgb-lc

VONK is een actief samenwerkingsverband van zorg- en welzijnsorganisaties, woningcorporaties, gemeenten en zorgverzekeraar dat zich inzet voor zorg, welzijn en wonen voor ouderen in de regio Noord-Kennemerland. Dit wordt gedaan samen met ouderen en naasten. Juiste zorg op de juiste plek.

Werken is leren. Leren is werken.

Werken is leren. Leren is werken' is een van de projecten die zijn gestart vanuit het programma Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. De ambitie van dit project is om gezamenlijk te komen tot een goed en veilig leer-/werkklimaat, dat antwoord geeft op de vraag: hoe organiseren we het leren in de toekomst?

 

zorgring

Zorgring is de Regionale Samenwerkingsorganisatie (RSO) van NHN. In opdracht van zorginstelling in NHN vervult Zorgring een drietal rollen: kennis- en
expertisecentrum op het gebied van ketencommunicatie en transmurale overdracht van medische gegevens, een rol in projecten en programma’s op het thema van gegevensuitwisseling en Zorgring biedt ICT diensten aan.

logo-zwplus

Dit is een van de initiatieven van Sigra en heeft tot doel de instroom en het behoud van voldoende en kwalitatief goed geschoolde zorg- en welzijns professionals voor de regio en het hen kunnen laten meebewegen met de transities.
RAAT= regionale aanpak arbeidsmarktkrapte

de-dijckhoeve

Vragen?

Neem contact met ons op:

locatie-wijkteams

Locaties en wijkteams

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met een locatie of wijkteam. In het overzicht vindt u alle gegevens.

klachten-complimenten

Klachten & suggesties?

Magentazorg staat voor goede zorg en dienstverlening. Wij willen zorg leveren van hoge kwaliteit. Voldoen wij niet aan uw verwachtingen of heeft u een suggestie? Dan horen wij dat graag.