Wet zorg & dwang

Wat betekent de Wet zorg & dwang?

De Wet zorg en dwang (Wzd) gaat over onvrijwillige zorg. Er komt veel op u af als uw naaste met onvrijwillige zorg te maken krijgt. Wat houdt onvrijwillige zorg precies in en wat betekent deze wet voor u en uw naaste?

De Wzd regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening die vrijwillig of onvrijwillig in een zorginstelling wonen of thuis. Cliënten met de ziekte van Huntington, de ziekte van Korsakov of ernstige vormen van niet aangeboren hersenletsel (NAH) vallen ook onder deze wet indien de aandoening leidt tot gedragsproblemen, regieverlies of een bepaalde zorgbehoefte die vergelijkbaar is met die van mensen met dementie.

Wat is onvrijwillige zorg?

Afspraken over de te leveren zorg en ondersteuning zijn vastgelegd in het met u besproken zorgplan. Onvrijwillige zorg is zorg die u of uw naaste niet wilt, maar in de ogen van zorgprofessionals wel noodzakelijk is. Er zijn verschillende vormen van onvrijwillige zorg. Denk bijvoorbeeld aan het beperken van de bewegingsvrijheid, het toedienen van bepaalde medicatie voor gedrag of hulp verlenen bij het wassen en aankleden terwijl iemand dat niet wilt. Onvrijwillige zorg mag alleen gegeven worden als er sprake is van (dreigend) ernstig nadeel voor de cliënt of zijn omgeving en wanneer er geen minder ingrijpend alternatief is. De inzet van onvrijwillige zorg moet zo kort mogelijk duren. Als u het niet eens bent met de uiteindelijke besluitvorming, kunt u, desgewenst, de clientvertrouwenspersoon benaderen om u te laten adviseren over de klachtenprocedure Wet zorg en dwang.

Zorgverantwoordelijke

Magentazorg is verplicht om iemand aan te stellen die verantwoordelijk is voor het schrijven, bespreken, uitvoeren en evalueren van het zorgplan. De wet noemt deze uitvoerder de zorgverantwoordelijke. Voor cliënten die in één van de locaties van Magentazorg wonen, is dit de coördinerend verpleegkundige en in de thuissituatie de wijkverpleegkundige. Wanneer u vragen heeft over onvrijwillige zorg of wilt overleggen, dan zijn zij uw eerste aanspreekpunt.

 

Stappenplan Wet zorg en dwang

U wordt nauw betrokken bij het besluitvormingsproces over inzet van onvrijwillige zorg. In het stappenplan zijn regelmatig evaluatiemomenten ingebouwd over het wel of niet voortzetten van de onvrijwillige zorg. De Wzd-functionaris zal alle vormen van onvrijwillige zorg toetsen en advies geven. Bij het besluitvormingsproces kunt u ondersteuning vragen van een onafhankelijk cliëntvertrouwenspersoon.

de-dijckhoeve

Vragen?

Neem contact met ons op:

locatie-wijkteams

Locaties en wijkteams

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met een locatie of wijkteam. In het overzicht vindt u alle gegevens.

klachten-complimenten

Klachten & suggesties?

Magentazorg staat voor goede zorg en dienstverlening. Wij willen zorg leveren van hoge kwaliteit. Voldoen wij niet aan uw verwachtingen of heeft u een suggestie? Dan horen wij dat graag.